Bách khoa toàn thư

JRFX cung cấp kiến thức bách khoa toàn thư đầu tư ngoại hối phong phú bao gồm ngoại hối, vàng, cổ phiếu, chỉ số, năng lượng và kiến thức bách khoa toàn thư đầu tư giao dịch CFD khác.

什么是外汇交易及其运作方式?

探索外汇交易的历史、参与者和策略,以及风险管理和市场影响。了解如何选择交易平台、分析市场趋势,并有效管理交易风险。这篇文章为新手提供了全面的入门指南,帮助他们在全球最大金融市场中建立自信。

2024-05-08 11:19:32

1533 Lần

初学者如何进行外汇交易

这篇文章详细介绍了外汇交易的基本知识、选择可靠交易平台的要点、开设外汇账户的步骤、交易分析方法、策略制定以及风险管理等关键内容。初学者可从中学习交易技巧,提升外汇投资水平。

2024-05-07 09:40:13

1702 Lần

安德鲁分叉线的变体--希夫分叉线

安德鲁分叉线的变体虽然常见的安德鲁分叉线是这项指标迄今为止最常用的版本,但它还有其他变体,可用于不同的情况。一条通用法则是采用最能概况趋势的分叉线版本。您

2022-11-04 17:26:26

40106 Lần

安德鲁分叉线Andrew branch line

()安德鲁分叉线是一项由统计学家及交易师阿兰·安德鲁博士发明的技术指标。安德鲁分叉线本质上是一款用于绘制价格通道的工具。它有助于识别中长期 趋势/通道、支撑及阻力位、突破及突破水平、

2022-11-03 18:02:00

39746 Lần

鳄鱼震荡指标

什么是鳄鱼震荡指标鳄鱼震荡指标(Gator Oscillator)由Bill Williams开发,与鳄鱼指标有关。它在2个不同的直方图中绘制了3条鳄鱼线之间的散度水平。基线上方的直方图是蓝红线之间的散度,基线

2022-11-02 18:56:48

40093 Lần

甘氏线Gann line

甘氏线概述甘氏线(Gann line)分上升甘氏线和下降甘氏线两种,是由William D.Gann创立的一套独特的理论。Gann是一位具有传奇色彩的股票技术分析大师。甘氏线就是他将百分比原理和几何角度原理

2022-10-27 18:59:26

40393 Lần

强力指数Force Index

什么是强力指数指标Force Index?强力指数指标(Force Index),由Alexander Elder开发,该技术指标用来指示上升或下降趋势的力量大小。用价格和数量衡量价格变动背后的力量,该指标还可用于识别潜

2022-10-26 19:42:54

39764 Lần

MTM动量指标

动量指标MTM概述动量指标(英语:Momentum Index,简称MTM),是一种测量涨跌速率的技术指标,专门用来研究股票外汇等金融资产价格波动的中短期技术分析指标,也称为动能。出现于盖特雷(H. M. Gartl

2022-10-25 20:25:06

39811 Lần

Dịch vụ trực tuyến Tạo tài khoản MyJRFX Tải xuốn
Dịch vụ trực tuyến