GDP của Vương quốc Anh tốt hơn mong đợi thúc đẩy tỷ giá hối đoái GBP/USD, dữ liệu phi nông nghiệp sẽ cung cấp hướng đi mới

2023-03-10 17:27:07

Đây là nhng gì nhà đu tư cn biết cho ThSáu, ngày 10 tháng 3:

Các thtrưng vn thn trng vào đu ngày thSáu khi nhng ngưi tham gia chđi báo cáo bng lương phi nông nghip tháng 2 ca Hoa K, báo cáo này có thtác đng ln đến trin vng lãi sut ca Cc DtrLiên bang Hoa Kvà tránh tham gia các vthế ln. Chsđô la Mgiữ ổn đnh trên 105,00 sau khi gim vào thNăm, trong khi hp đng tương lai chng khoán Mgiao dch trong vùng tiêu cc. Cơ quan Thng kê Canada cũng scông bdliu thtrưng lao đng cho tháng Hai và Chtch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde sphát biu vào cui ngày.

Vào thNăm, dliu tBLao đng cho thy các yêu cu trcp tht nghip ban đu hàng tun đã tăng 21.000 lên 211.000 trong tun kết thúc vào ngày 4 tháng 3. Bt chp môi trưng thtrưng ưa ri ro, đng bc xanh đã phi vt ln đtìm kiếm nhu cu trong phiên giao dch ti Hoa K. Đng đô la tiếp tc suy yếu so vi đi thchính ca nó khi lãi sut trái phiếu kho bc Hoa Kkhn 10 năm chun gim hơn 2% trong ngày.

Edward Moya, nhà phân tích thtrưng cp cao ti OANDA New York, cho biết: "Rt nhiu thương nhân đang thphào nhnhõm khi chúng ta bt đu thy thtrưng lao đng yếu đi và điu đáng lo ngi là liu chúng ta có báo cáo vic làm tích cc hay không. ngày mai, nó scng ckvng vvic tăng lãi sut thêm 50 đim cơ bn."

Li tc trái phiếu kho bc Hoa K10 năm tiếp tc giao dch thp hơn vào đu ngày thSáu, gim hơn 2% trong ngày mc 3,82%. Tuy nhiên, đng đô la vn kiên cưng cho đến nay.

Chtch Cc DtrLiên bang Jerome Powell hôm thTư đã nhc li li khai ca ông trưc Quc hi vào thBa vvic tăng lãi sut cao hơn, nhanh hơn, nhưng nhn mnh rng cuc tranh lun vn đang tiếp din và các quyết đnh phthuc vào dliu đưc công btrưc cuc hp tháng Ba.

Các nhà giao dch tương lai ca các quđưc cho ăn hin đang đnh giá 60% khnăng Fed stăng lãi sut thêm 50 đim cơ bn, tăng tmc khong 22% trưc khi có bình lun ca Powell vào thBa.

Bng lương phi nông nghip ca Hoa Kdkiến stăng thêm 205.000 trong tháng 2, sau khi tăng mnh 517.000 trong tháng 1. Lm phát tin lương hàng năm, đưc đo bng thu nhp trung bình mi gi, dkiến stăng lên 4,7% t4,4% trong tháng Giêng. Quan tâm đc bit có thlà dliu tin lương trung bình theo gi. Trong bi cnh thiếu lao đng trm trng, các doanh nghip đang trlương cao hơn đthuê nhân tài mi. Và mc lương cao hơn đang buc các hgia đình phi chi tiêu nhiu hơn, điu này cui cùng slàm tăng chsgiá tiêu dùng (CPI) ca Hoa K. Chskinh tế đã đưc nhìn thy tăng lên 4,7 phn trăm t4,4 phn trăm trưc đó.

Dliu giá tiêu dùng vào thBa ti cũng slà chìa khóa cho quyết đnh ca Fed. Dliu dkiến scho thy giá tăng 0,4% trong tháng Hai.

Nếu thtrưng vic làm vn mnh và lm phát vn mc cao, li tc trái phiếu kho bc có thphi đi mt vi sgia tăng hơn na, điu này cũng sthúc đy đng đô la.

EUR/USD

Tgiá EUR/USD tăng 0,36%, đóng ca mc 1,0582 USD vào thNăm, cách xa mc thp gn hai tháng ca ngày thTư là 1,0524 USD.

EUR/USD đưc giao dch trong phm vi cht chngay dưi 1,0600 trong bui sáng châu Âu sau khi bt lên vào thNăm. Nhng ngưi đu cơ giá lên tiếp tc chiếm thế thưng phong vào thSáu, chđi báo cáo vic làm tháng 2 ca Hoa Kvà bài phát biu ca Chtch ECB Christine Lagarde.

Tuy nhiên, Lagarde không có khnăng bình lun vtrin vng chính sách vào cui ngày vì ECB đã trong 'thi kyên tĩnh'.

Nhng lo ngi vlm phát và li khai có phn cng rn ca Chtch Fed Powell đã khiến nhng ngưi đu cơ giá xung EUR/USD hy vng, vi chsđô la Mdao đng trên 105,20 sau khi điu chnh dn dn. Bng lương phi nông nghip lc quan ca Hoa Kcó thcng chơn na nhng nhà đu cơ giá lên ca đng đô la. Dliu bng lương phi nông nghip ca Hoa Kti nay scung cp hưng dn rõ ràng hơn.

GBP/USD

Đng bng Anh là mt trong nhng đng tin hot đng tt nht vào thNăm, tăng 0,67% lên 1,1922 USD sau khi gim xung mc thp nht trong hơn ba tháng là 1,1801 USD vào thTư.

Trong bui sáng thSáu châu Âu, GBP/USD đã thu hút mt sngưi mua và leo lên mc cao nht trong ba ngày vào khong 1,1950 do dliu GDP hàng tháng ca Vương quc Anh tt hơn mong đi.

Trưc đó, Văn phòng Thng kê Quc gia đã thông báo rng tng sn phm quc ni thc tế đã tăng 0,3% trong tháng 1, vưt kvng ca thtrưng là 0,1%, trong khi sn xut chế to và sn xut công nghip gim ln lưt 0,4% và 0,3% trong cùng k. Điu này phn ln bù đp cho dliu sn xut công nghip và sn xut đáng tht vng tVương quc Anh, do đó đưc coi là cung cp mt shtrcho đng bng Anh. Ngoài ra, vic đng đô la Mtiếp tc gim tmc thp nht trong ba tháng cũng cung cp thêm htrcho GBP/USD.

Tuy nhiên, các nhà giao dch có khnăng tránh đt cưc tăng giá mnh xung quanh GBP/USD và đt vthế phc hi tmc 1,1800 trong tun này hoc mc thp mi tđu năm đến nay trưc báo cáo vic làm quc gia ca Hoa K. Dliu vic làm hàng tháng ca Hoa Kđưc theo dõi cht chsđưc công btrong phiên giao dch bui sáng Bc Mvà sđóng mt vai trò quan trng trong vic đnh hình trin vng chính sách ca Fed. Đến lưt nó, điu này sthúc đy nhu cu đi vi đng bc xanh, to đng lc đnh hưng mi cho GBP/USD.

USD/JPY

USD/JPY đã gim 0,89% xung 136,11 vào thNăm. Nó đt mc cao nht trong ba tháng là 137,90 vào thTư.

Đúng như dđoán, BOJ đã ginguyên các thiết lp chính sách ca mình sau cuc hp chính sách cui cùng do Thng đc BOJ sp mãn nhim Haruhiko Kuroda chtrì do nhu cu trong nưc và tin lương không thkích thích lm phát trong nn kinh tế Nht Bn. Ti cuc hp báo, Kuroda nhc li rng hskhông ngn ngi ni lng chính sách tin thơn na nếu cn thiết, nhưng các bình lun đã không to ra phn ng có ý nghĩa ca thtrưng.

Theo mt cuc thăm dò ý kiến các nhà kinh tế ca Reuters, Ngân hàng Trung ương Nht Bn dkiến skết thúc chính sách kim soát li sut dài hn trong năm nay, nhưng skhông thc hin nhng thay đi ln trong tun này.

USD/JPY cao hơn mt chút trong ngày mc 136,49 ti thi đim viết bài.

USD/CAD đã mrng mc tăng hàng tun vào thNăm đđt 1,3850, mc cao nht kttháng 10, vào thSáu trưc khi gim trli mc 1,1830. Tltht nghip ca Canada dkiến stăng lên 5,1% trong tháng 2 tmc 5% trong tháng 1, vi mc thay đi ròng vvic làm là +10 nghìn.

Vàng giao ngay đã tn dng li sut trái phiếu kho bc Mthp hơn đtăng trli trên $1830 vào thNăm. Vàng Luân Đôn đưc giao dch trong mt kênh hp ngay trên $1830 vào đu ngày thSáu.

Bitcoin đã gim hơn 6% vào thNăm và tiếp tc gim xung vào đu ngày thSáu. BTC/USD đã thnghim ln cui 20.000 đô la, gim gn 2% trong ngày. Ethereum đã gim xung dưi 1.500 đô la, chm mc yếu nht trong gn hai tháng 1.392 đô la trưc khi phc hi nhtrên 1.400 đô la vào thSáu.

 

JRFX chia sthông tin tin tc và phân tích kthut chuyên nghip vngoi hi, vàng và du thô mi ngày giao dch. Hãy theo dõi chúng tôi đkhông bltâm đim thtrưng trong ngày và nm bt kp thi thtrưng giao dch.

JRFX nhc nhbn: thtrưng đy ri ro và đu tư cn phi thn trng. Bài viết này không phi là li khuyên đu tư cá nhân. Vui lòng chn các sn phm đu tư tương ng theo khnăng chp nhn ri ro và tài chính ca riêng bn, đng thi làm tt công vic kim soát ri ro tương ng.

 

About JRFX

· 12 years of financial market experience, the choice of more than 4 million customers, one of the most respected foreign exchange brokers in the world

· Provide 50+ trading products, including foreign exchange, gold, crude oil, stocks, indices, cryptocurrencies, etc.

· Three trading accounts to meet the investment needs of different customers

· Zero commission, low spread, leverage up to 1:1000

· You can open an account with a minimum deposit of 100 US dollars only

· 24-hour customer service

 

Dịch vụ trực tuyến Tạo tài khoản MyJRFX Tải xuốn
Dịch vụ trực tuyến