Dầu giảm xuống dưới 75 USD/thùng do triển vọng kinh tế toàn cầu yếu

2023-03-10 16:23:26

Vào thSáu, hp đng tương lai ca Nymex West Texas Middle (WTI) đã gim xung dưi 75 đô la mt thùng trong phiên giao dch châu Á. Giá du tiếp tc hành trình đi xung khi nhng ngưi tham gia thtrưng lc quan vsphc hi kinh tế ca Trung Quc sau khi lnh phong ta đưc ni lng mnh m.

Chsgiá tiêu dùng (CPI) và chsgiá sn xut (PPI) ca Trung Quc đưc công bhôm thNăm cho thy rõ ràng rng Trung Quc đã không ththúc đy nhu cu trong nưc như mong đi sau khi nưc này dblnh phong ta do virus corona.

CPI ca Trung Quc đã gim 0,5% trong tháng 2, thtrưng thưng dkiến là 0,2% và giá trtrưc đó là 0,8%. Giá hàng hóa và dch vti Trung Quc gim 1% so vi cùng knăm ngoái, dưi mc kvng 1,9% và giá trtrưc đó là 2,1%.

Ngoài ra, tlPPI hàng năm đã gim 1,4%, dkiến sgim 1,3% và giá trtrưc đó đã gim 0,8%. Điu này cho thy các nhà sn xut đã hgiá hàng hóa và dch vđbù đp nhu cu yếu hơn. Nhu cu trong nưc vn còn chm chp, và ngưi tiêu dùng vn lo lng vtương lai và không sn sàng tbtiêu dùng.

Trin vng kinh tế ca ngưi khng lthế gii, Hoa K, cũng có vẻ ảm đm sau khi cm thy trin vng yếu hơn đi vi nn kinh tế ln thhai thế gii. Cc DtrLiên bang dkiến stăng lãi sut mnh mhơn vì lm phát ca Hoa Kdkiến stăng trong bi cnh thtrưng lao đng đưc ci thin.

Sng ngưi Mnp đơn xin trcp tht nghip mi đã tăng nhiu nht trong 5 tháng vào tun trưc, nhưng xu hưng cơ bn vn phù hp vi thtrưng lao đng tht cht. BLao đng báo cáo sđơn xin trcp tht nghip ln đu đã tăng 21.000 lên mc 211.000 đưc điu chnh theo mùa trong tun kết thúc vào ngày 4 tháng 3, mc tăng ln nht kttháng 10 và nhiu nht trong hai tháng. Tuy nhiên, các yêu cu bi thưng thp hơn nhiu so vi mc liên quan đến suy thoái kinh tế là 300.000. Yêu cu tiếp tc, mt bin pháp tuyn dng, đã tăng 69.000 lên 1,718 triu trong tun kết thúc vào ngày 25 tháng 2, cho thy mt scông nhân bsa thi có thddàng tìm đưc vic làm mi.

Sp ti, vic công bdliu bng lương phi nông nghip (NFP) ca Hoa Kscung cp thông tin rõ ràng hơn.

Bt chp nhng du hiu suy yếu vtrin vng kinh tế toàn cu, giá du không gim mnh khi chsđô la Mgim dn xung 105,25. Nếu bng lương phi nông nghip ca Hoa Ktt hơn dkiến, các nhà đu tư có thđrt nhiu tin vào chsđô la M.

 

JRFX chia sthông tin tin tc và phân tích kthut chuyên nghip vngoi hi, vàng và du thô mi ngày giao dch. Hãy theo dõi chúng tôi đkhông bltâm đim thtrưng trong ngày và nm bt kp thi thtrưng giao dch.

JRFX nhc nhbn: thtrưng đy ri ro và đu tư cn phi thn trng. Bài viết này không phi là li khuyên đu tư cá nhân. Vui lòng chn các sn phm đu tư tương ng theo khnăng chp nhn ri ro và tài chính ca riêng bn, đng thi làm tt công vic kim soát ri ro tương ng.

 

About JRFX

· 12 years of financial market experience, the choice of more than 4 million customers, one of the most respected foreign exchange brokers in the world

· Provide 50+ trading products, including foreign exchange, gold, crude oil, stocks, indices, cryptocurrencies, etc.

· Three trading accounts to meet the investment needs of different customers

· Zero commission, low spread, leverage up to 1:1000

· You can open an account with a minimum deposit of 100 US dollars only

· 24-hour customer service

 

Dịch vụ trực tuyến Tạo tài khoản MyJRFX Tải xuốn
Dịch vụ trực tuyến