Lạm phát giảm ở Trung Quốc, tín hiệu lạc quan về việc làm ở Mỹ và đề xuất tăng thuế đối với người giàu ở Mỹ, tất cả đều thách thức những nhà đầu cơ giá lên của dầu mỏ

2023-03-09 17:46:53

Đu ngày thNăm, du thô WTI đã tăng ln đu tiên sau ba phiên, dao đng quanh mc cao nht trong ngày là 76,85 USD. Trong quá trình này, du thô đã cvũ cho sst gim trên din rng ca đng đô la và dliu tn kho du lc quan. Tuy nhiên, lm phát gim Trung Quc và nhng lo ngi vchính sách tin tdiu hâu đã thúc đy ngưi mua du, vi mt hàng này giao dch quanh mc 76,30 USD/thùng.

Chsđô la M(DXY) đã bt kp xu hưng tăng trong hai ngày trong khi rút lui khi mc cao nht ktngày 01 tháng 12 năm 2022, gim 0,13% trong ngày vào thi đim báo chí, gn 105,55, do thtrưng cân nhc vcác sliu thng kê trái chiu ca Hoa K. Hãy sn sàng đón nhn dliu bng lương phi nông nghip quan trng vào thSáu.

Vào thTư, Thay đi vic làm ADP tháng 2 ca Hoa Kđã tăng lên 242K, so vi dbáo đng thun là 200K và mc đc trưc đó là 119K (đã sa đi).

Ngoài ra, cán cân thương mi hàng hóa và dch vca Hoa Kđã gim xung còn 68,3 tUSD t67,2 tUSD trưc đó (đã sa đi) và ưc tính ca các nhà phân tích là 68,9 tUSD. Điu đáng chú ý là vtrí tuyn dng JOLTS Hoa Kđã ci thin lên 10,824 triu trong tháng 1, so vi mc 10,6 triu dkiến, nhưng đã chm li so vi giá tr1,124 triu trưc đó.

Cn lưu ý rng dliu dtrdu thô WTI chính thc ca Cơ quan Thông tin Năng lưng Hoa K(EIA) trùng khp vi báo cáo kho dtrngành ca Vin Du mHoa K(API), trong khi hàng tn kho gim trong tun kết thúc vào ngày 3 tháng 3.

nhng nơi khác, dliu lm phát đáng tht vng tTrung Quc cũng làm gim trin vng phc hi ca nn kinh tế ln thhai thế gii và gây áp lc lên các điu kin ri ro. Đng thi, có thcó nhng lo ngi vmc thuế cao hơn nn kinh tế ln nht thế gii ti Hoa Kvà shn lon chính trliên quan đến nó, khi Tng thng Hoa KJoe Biden đxut tăng thuế doanh nghip t21% lên 28% trong hưng dn ngân sách mi nht ca ông phát hành vào thSáu.

Trong trưng hp này, hp đng tương lai S&P 500 đã phi vt ln đtìm ra hưng đi rõ ràng sau khi thoát khi mc thp nht trong mt tun vào ngày hôm trưc. nhng nơi khác, li sut trái phiếu kho bc 10 năm ca Hoa Ktăng lên 3,99%, tăng 1 đim cơ bn, trong khi li sut hai năm gim mc ltrong ngày khong 5,05%.

Đưng cong li sut đo ngưc ca Hoa Kđã mrng lên mc cao nht ktnăm 1981 và làm dy lên lo ngi vsuy thoái kinh tế vào thTư. Tuy nhiên, không có bt ngnào trong li khai 2.0 ca Chtch Fed Jerome Powell và dliu hn hp ca Hoa K, điu này dưng như gây ra đt gim giá mi nht ca đng bc xanh.

Tiếp theo, lch nhcó thcho phép WTI ct gim mt smc tăng hàng tun trưc dliu bng lương phi nông nghip quan trng ca Hoa Kvào thSáu.

Dliu giao dch mi nht ca hp đng tương lai du thô CME

Tính đến dliu sơ bdo CME Group cung cp cho các thtrưng tương lai du thô, hp đng mđã tăng phiên thhai liên tiếp vào thTư, tăng khong 5.500 hp đng trong ngày. Mt khác, khi lưng duy trì hot đng tht thưng, gim hơn 144.000 hp đng.

Vào thTư, giá WTI đã kéo dài mc gim hàng tun ca h. Ssuy gim trùng hp vi sgia tăng hp đng m, cho phép áp lc bán tiếp tc. Điu đó nói rng, htrban đu hin nm mc thp hàng tun (22 và 23 tháng 2) khong $73,80.

 

Phân tích kthut giá du WTI

Giá du gim xung dưi đưng gia ca Di bollinger và đưng htrđi lên vào đu tháng 2 là khong 75,15 đô la, đt ra thách thc đi vi giá gim hàng hóa.

Trong ngn hn, hãy tiếp tc chú ý đến mc htrgn mc thp nht ca ngày thSáu tun trưc là 75,84 đô la và mc thp nht ca ngày 27 tháng 2 là 74,97 đô la.

Tiếp theo, nó có thkim tra thêm mc htrkhong $73,56 trong Di bollinger.

Mc kháng cgia ca Di bollinger Band trên hin khong $77,18.

Mc kháng ctrung bình đng 5 ngày là khong $78,12.

Mc kháng ctrung bình đng 100 ngày hin ti là khong $79,60. Nếu vtrí này có thđưc ly li, nó slàm suy yếu tín hiu gim giá ngn hn.

Mc kháng cmnh hơn là khong $80,74 trên đưng Bollinger. Nếu nó có tht qua ngưng kháng cnày mt cách mnh m, nó slàm tăng tín hiu tăng giá trong trin vng thtrưng.

Trkhi giá du vưt qua $81,00, sphc hi ca du thô WTI vn khó đt đưc.

 

 

JRFX chia sthông tin tin tc và phân tích kthut chuyên nghip vngoi hi, vàng và du thô mi ngày giao dch. Hãy theo dõi chúng tôi đkhông bltâm đim thtrưng trong ngày và nm bt kp thi thtrưng giao dch.

JRFX nhc nhbn: thtrưng đy ri ro và đu tư cn phi thn trng. Bài viết này không phi là li khuyên đu tư cá nhân. Vui lòng chn các sn phm đu tư tương ng theo khnăng chp nhn ri ro và tài chính ca riêng bn, đng thi làm tt công vic kim soát ri ro tương ng.

 

About JRFX

· 12 years of financial market experience, the choice of more than 4 million customers, one of the most respected foreign exchange brokers in the world

· Provide 50+ trading products, including foreign exchange, gold, crude oil, stocks, indices, cryptocurrencies, etc.

· Three trading accounts to meet the investment needs of different customers

· Zero commission, low spread, leverage up to 1:1000

· You can open an account with a minimum deposit of 100 US dollars only

· 24-hour customer service

 

Dịch vụ trực tuyến Tạo tài khoản MyJRFX Tải xuốn
Dịch vụ trực tuyến