Vàng đang vật lộn để duy trì trên $1.800,00 khi thị trường đặt cược vào một Fed diều hâu

2023-03-09 15:44:09

Vào đu gigiao dch ca thtrưng châu Âu, giá vàng giao ngay vn dbtn thương trên mc $1810,00. Thtrưng tiếp tc đt cưc rng Fed stăng lãi sut. Xu hưng tăng giá vàng dưng như đang hưng ti. Sthay đi mnh mvsng vic làm ADP ca Hoa Kchra sc mnh trong chi tiêu ca ngưi tiêu dùng và vic làm trong tháng Giêng. Không chlà mt cú sc tm thi đi vi chsgiá tiêu dùng (CPI) đang gim hin nay, kim loi quý đưc cho là stiếp tc hành trình đi xung ca nó.

Tlhàng năm CPI tháng 2 do Cc Thng kê Quc gia Trung Quc công blà 1,0% và giá trdkiến là 1,9%. TlPPI hàng năm trong tháng 2 là -1,4% và giá trdkiến là -1,3%. Chsgiá tiêu dùng ca Trung Quc gim trong tháng 2, cho thy sphc hi kinh tế cc kchm và các nhà đu tư sphi kiên nhn trong mt thi gian dài đkhám phá sphc hi khi Trung Quc mca trli. Thtrưng ban đu kvng rng nn kinh tế Trung Quc sphc hi nhanh chóng sau khi dbcác bin pháp phong ta. Dliu kinh tế, tuy nhiên, không phi là trưng hp. Chsgiá sn xut hàng năm (PPI) đã cho thy tình trng gim phát, cho thy nhu cu ca các hgia đình đang yếu đi.

Hp đng tương lai S&P 500 đã gim bt mc tăng nhđưc ghi nhn vào thTư. Vi vic chsgiá tiêu dùng và chsgiá sn xut ca Trung Quc cho thy gim phát Trung Quc, tâm lý tránh ri ro ca thtrưng càng nóng lên. Chsđô la M(DXY) tiếp tc cng ctrên 105,50 khi các nhà đu tư chđi dliu bng lương phi nông nghip (NFP) ca Hoa Kđcó tín hiu mi. Trong khi đó, trái phiếu kho bc Hoa Kkhn 10 năm đã tăng trli trên 3,98%.

Chưa đy năm tun sau khi Fed gim tc đtăng lãi sut, Chtch Fed Jerome Powell đã cnh báo vào thBa rng tc đtăng lãi sut có thcn phi tăng trli.

Chtch Cc DtrLiên bang Powell nói vi y ban Ngân hàng Thưng vin: "Dliu kinh tế mi nht mnh hơn dkiến, cho thy mc lãi sut cui cùng có thcao hơn dkiến trưc đây. Nếu dliu tng thcho thy cn phi tht cht lãi sut nhanh hơn, chúng tôi ssn sàng đtăng tc đtăng lãi sut."

Trưc nhng đt tăng lãi sut tiếp theo tCc DtrLiên bang sp ti, kim loi quý vn thiếu mt đng lc có thkhiến nhà đu tư tin tưng tích cc. Li khai ca Powell không hoàn toàn gây ngc nhiên đi vi nhng ngưi theo dõi tác đng ca Fed và lãi sut. Vi khnăng chuyn sang tăng 50 đim cơ bn vào tháng 3 đang tăng lên, các đt tăng lãi sut trong tương lai có thmnh mhơn và kéo dài hơn. Điu này đã gây áp lc lên giá vàng.

Tiếp theo, Mscông bbáo cáo bng lương phi nông nghip tháng 2 vào thSáu, sau đó là chsgiá tiêu dùng vào tun ti. Dliu bng lương phi nông nghip ca Hoa Kcho tháng 2 dkiến sgim xung 203.000 so vi giá trtrưc đó là 514.000. Con s203 nghìn không quá t, nhưng có vvô giá trso vi 514 nghìn bng lương phi nông nghip ca tháng Giêng. Các nhà đu tư cũng có thbiết rng 514.000 là mt ngoi ltrong by tháng qua.

Ngoài ra, tltht nghip ca Hoa Kdkiến sduy trì mc khong 3,4%, mc thp trong nhiu thp k. Tlhàng năm ca thu nhp trung bình mi gidkiến stăng lên 4,8%. Thu nhp hgia đình Mtăng dkiến sthúc đy chi tiêu ca ngưi tiêu dùng. Chtch Cc DtrLiên bang Jerome Powell đã xác nhn rng lãi sut sđưc tăng lên đgim lm phát cao.

Phân tích kthut vàng giao ngay

Biu đhàng gicho thy giá vàng nm trong mô hình cđo ngưc, đây là mô hình xu hưng htrtrin vng giá vàng tiếp tc gim.

Mô hình kthut này cho thy rng giá vàng sđưc cng ctrong dài hn, sau đó là mt sđt phá gim giá.

Thông thưng, hình thc kthut là theo tht, có nghĩa là tgiá hi đoái đang trong quá trình điu chnh vtrí và nhng ngưi bán khng có xu hưng can thip vào các giao dch sau khi xu hưng gim giá đưc thiết lp.

Đưng trung bình đng hàm mũ 30 k(EMA) gn $1817,24 đóng vai trò là ngưng kháng cmnh.

Mc kháng ckhác nm quanh đưng trung bình đng 10 ngày 1827,12.

Thhai, ngưng kháng ctiếp theo nm quanh đưng trung bình đng 21 ngày là 1835,38.

Đbiết mc kháng cmnh hơn na, hãy tham kho vtrí gn đưng gia ca đưng Bollinger ti 1843,62, và sau đó là mc kháng cti mc 1850. Mc kháng cca đưng trung bình đng 55 ngày hin ti là khong 1863,42. Nếu ngưng kháng cnày có thbphá v, nó slàm tăng tín hiu tăng giá cho trin vng thtrưng.

Ngoài ra, chbáo sc mnh tương đi (14) đang lơ lng trong phm vi 40,00-60,00. Đà gim sđưc kích hot nếu chbáo sc mnh tương đi (14) phá vi phm vi gim 20,00-40,00.

Htrban đu đcp đến htrgn trung bình di chuyn 100 ngày 1804,37, và htrca mc thp gn hai tháng đt đưc vào tun trưc cũng gn vtrí này.

Sau đó, có htrti mc 1800.

Nếu htrnày bmt, trin vng thtrưng có thgim hơn na vphía đưng trung bình đng 200 ngày gn 1775,15.

Đây slà ngưng htrmnh và có khnăng tăng trli tmc này.

Mc đóng ca dưi $1775 sbáo hiu ssuy yếu hơn na trong phm vi rng hơn đkim tra 'đưng vin c' ca đáy tháng 9/tháng 11 năm 2022 mc $1729.

Giá vàng biu đ4 gi

 

JRFX chia sthông tin tin tc và phân tích kthut chuyên nghip vngoi hi, vàng và du thô mi ngày giao dch. Hãy theo dõi chúng tôi đkhông bltâm đim thtrưng trong ngày và nm bt kp thi thtrưng giao dch.

JRFX nhc nhbn: thtrưng đy ri ro và đu tư cn phi thn trng. Bài viết này không phi là li khuyên đu tư cá nhân. Vui lòng chn các sn phm đu tư tương ng theo khnăng chp nhn ri ro và tài chính ca riêng bn, đng thi làm tt công vic kim soát ri ro tương ng.

 

About JRFX

· 12 years of financial market experience, the choice of more than 4 million customers, one of the most respected foreign exchange brokers in the world

· Provide 50+ trading products, including foreign exchange, gold, crude oil, stocks, indices, cryptocurrencies, etc.

· Three trading accounts to meet the investment needs of different customers

· Zero commission, low spread, leverage up to 1:1000

· You can open an account with a minimum deposit of 100 US dollars only

· 24-hour customer service

Dịch vụ trực tuyến Tạo tài khoản MyJRFX Tải xuốn
Dịch vụ trực tuyến