Giờ giao dịch cho Ngày Tổng thống Hoa Kỳ

2022-02-08 14:35:27

Lịch trình giờ giao dịch cho Ngày Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 2 năm 2022


Tất cả thời gian đều là giờ máy chủ (GMT+2), các thay đổi được đánh dấu màu đỏ.
Chỉ các sản phẩm bị ảnh hưởng được hiển thị bên dưới. Tất cả các sản phẩm khác tuân theo giờ giao dịch bình thường.

Xin lưu ý giờ ở trên có thể thay đổi.
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.Kind regards,
JRFX Customer Services


Dịch vụ trực tuyến Tạo tài khoản MyJRFX Tải xuốn
Dịch vụ trực tuyến